Fødsels Engangsstønad

Vi viser til folketrygdlovens § 14-17.

Fødsels engangsstønad gis til kvinner som føder eller adopterer barn i Norge under 15 år.

Vilkårene er medlemskap i den norske folketrygden, jf folketrygdlovens § 14-2.

Mor kan selv velge om hun vil søke om foreldrepenger eller fødsels engangsstønad, men i de tlfller hvor mor har rett til foreldrepenger, vil det som regel svare seg å velge dette. Særlig da mors rett til foreldrepenger også utløser fars rett til fedrekvote.

Fødsels engangsstønad er skattefri og utgjør kr 35 263,-.

Ytelsen kan utbetales intil 12 uker før termin.

Det er viktig at det sammen med søknaden vedlegges en terminbekreftelse som viser at 26 uker av svangerskapet er gjennomført, da dette er et vilkår for å få ytelsen utbetalt. Søknadsskjema er det samme som benyttes for å søke om foreldrepenger og fedrekvote.

Når mor mottar engangsstønad, kan far få foreldrepenger i opptil 50 uker med 80 prosent lønn eller  40 uker med full lønn forutsatt at mor etter fødselen eller omsorgsovertakelsen går ut i arbeid, tar utdanning eller er for syk til å ta seg av barnet.