Dekningsgrad

Valg av dekningsgrad kan være viktigere enn du tror. En skal være klar over at dette valget gjøres for begge foreldre og er gjeldende for hele permisjonen. Vi viser til folketrygdelovens § 14-9 tredje ledd.

Dekningsgraden kan ikke endres underveis dersom en kommer til at en burde ha valgt anderledes. Derfor er det viktig at du forstår hva du velger før du krysser av for dette valget.

100% dekning er det samme som 100% lønn, og gir derfor en kortere permisjonstid.

Permisjonens varighet er totalt 49 uker som inkluderer:
–              3 uker før termin
–              6 uker etter fødsel.  Disse 9 ukene er forbeholdt mor og kan ikke deles
–             
10 uker mødrekvote ( de 6 ukene etter fødsel inkluderes i mødrekvoten). 
–             26 uker som kan deles mellom foreldrene etter eget ønske. Om ikke deling er avtalt innvilges disse ukene til                mor
–              10 uker fedrekvote – Les mer under fedrekvote og mødrekvote.

80% dekning er det samme som 80% lønn, og gir derfor en lengre permisjonstid.

Permisjonens varighet er totalt 59 uker som inkluderer:
–              3 uker før termin
–              6 uker etter fødsel – Disse 9 ukene er forbeholdt mor og kan ikke deles
–              
10 uker mødrekvote ( de 6 ukene etter fødsel inkluderes i mødrekvoten). 
–              36 uker som kan deles mellom foreldrene etter eget ønske. Om ikke deling er avtalt innvilges disse ukene til                mor
–              10 uker fedrekvote – Les mer under fedrekvote og mødrekvote.

Ved adopsjon:

–              46 uker ved 100% dekning
–              56 uker ved 80% dekning
Periodene er avkortet med 3 uker. Dette da det ikke anbefales at en er i arbeid de 3 siste ukene av et                            svangerskap, som ikke er situasjonen ved adopsjon.

ØKONIMISK DIFFERANSE

Det er en økonomisk differanse mellom å velge 100% og 80% dekningsgrad!
Da dekningsgraden gjelder for begge foreldre, vil det si at dersom et par velger 80% dekning, vil også far motta 80% lønn under gjennomføring av fedrekvoten. Fedrekvoten er 10 uker uavhengig av valg av dekningsgrad. Det betyr at far taper 20% lønn i 10 uker ved valg av 80%.

Mor blir kompensert for sitt inntektstap ved at hennes støndsperiode forlenges med 10 uker.

Det er mange der ute som allerede har skjønt dette og velger å løse det ved å velge 100% dekning og etterpå søke arbeidsgiver om et par mnd ulønnet permisjon etter at den lønnede permisjonen er over. På den måten blir permisjonstiden like lang, uten at noen taper penger på det.

NAV advarer mot dette da en mister arbeidstakerstatus ved å gå ut i ulønnet permisjon. Dette kan få de konsekvenser at dersom det skulle skje noe som fører til at en trenger ytelser fra NAV etter ulønnet permisjon, har en kanskje ikke rett til slik ytelse eller utbetalingen kan bli betydelig redusert i forhold til hva en som arbeidstaker vanligvis har rett til.

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss