Deling av foreldrepenger

Generelle regler for fars uttak av ordinære foreldrepenger er hjemlet i folketrygdlovens § 14-13.

Foreldrepengne kan deles mellom foreldrene etter eget ønske med unntak av:

–          3 uker før termin

–          6 uker etter fødsel         – Disse 9 ukene er forbeholdt mor

–          10 uker mødrekvote (de første 6 ukene etter fødsel inngår i mødrekvoten)

–          10 uker fedrekvote        – Disse ukene er forbeholdt far dersom det foreligger ret til
fedrekvote.

–          26 /36 uker kan deles

Ukene som kan deles innvilges i utgangspunktet til mor. Dersom foreldrene ønsker at noen av disse ukene skal overføres til far, stilles det krav til mors aktivitet i denne perioden. Mor må i den aktuelle perioden:

–          Arbeide

–          Studere 100% i en offentlig godkjent utdanning (utdanning som gir rett
til lån og stipent frastatens lånekasse regnes som offentlig godkjent
utdanning)

–          Kombinere arbeid og studier som til sammen utgjør 100%

–          Dersom mor er innlagt i helseinstitusjon kan far overta foreldrepengene

–          Dersom mor er så syk at hun er helt avhengig av hjelp til å ta seg av det barnet
hun har permisjon for, kan far overta.

–          Dersom mor deltar på heltid i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven kapittel 2,

–          Dersom mor deltar på heltid i kvalifiseringsprogram etter lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale
tjenester i arbeids og velferdsforvaltninge

Vi minner om at det er kun når far skal ha foreldrepenger utover fedrekvoten at disse kravene stilles. Under gjennomføring av fedrekvoten stilles det ikke krav til mors aktivitet.

Dersom mor blir syk og det skal søkes om at far overtar foreldrepenger på grunn av dette, er det viktig å huske at mor må være for syk til å ta seg av det barnet hun har permisjon for. Dersom foreldrene også har andre barn som mor har ansvar for i permisjonstiden, vil ikke NAV ta hansyn til dette i behandlingen av søknaden.

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss