Fedrekvote og Mødrekvote

Rett til uttak av kvotene reguleres av folketrygdelovens § 14-12.

Kvotene betyr at en del av permisjonen er forbeholdt mor, og en del er forbeholdes far. Kvotene er pr i dag 10 uker til hver av foreldrene etter fødsel. I tillegg er 3 uker av den totale perioden forbeholdt mor før fødsel. Det vil si at 23 uker av den totale perioden er forbeholdt mor eller far, og resten av permisjonen kan deles etter eget ønske.

For å få rett til kvotene må foreldrene oppfylle opptjeningsvilkårene til foreldrepenger. Det forutsettes også at foreldrene har felles omsorg for barnet. Rett til fedrekvote foreligger ikke når mor er enslig forsørger eller far ikke har opptjent rett til fedrekvote. I disse tilfellene vil fedrekvoten overføres til mor.

I tillegg foreligger det rett til fedrekvote når mor mottar uføretrygd. Uføretrygd sidestilles ikke med arbeidsinntakt i denne sammenheng, Det vil si at dersom mor mottar uføretrygd, har ikke mor rett til foreldrepenger. Far har imidlertid rett fedrekvote (10 uker) dersom mor mottar uføretrygd og far fyller vilkårene for rett til foreldrepenger. Les mer under hvem har rett til foreldrepenger.

Når far har rett til fedrekvote, kan denne ikke overføres til mor. Dersom far velger å ikke benytte seg av hele eller deler av fedrekvoten, vil den falle bort. Regler for uttak av fedrekvote er imidlertid svært fleksible og det vil derfor for de aller fleste fedre være anledning til å ta ut denne. Om det er vanskelig for far å ta fri fra jobb, kan han ta ut fedrekvoten på dager han likevel har fri eller i ferier. Off-shore arbeidere kan velge å ta ut fedrekvoten i avspaseringsperioder.

Det er mange måter å ta ut fedrekvoten på, og det er stort sett bare fantasien og arbeidsgiver som setter grenser. En må alltid avtale uttak av permisjon med arvbeidsgiver, men dersom arbeidsgiver er fleksibel, kan en f.eks. ta ut fedrekvote med en dag i uken, spre ukene utover i perioden eller utsette hele eller deler av fedrekvoten til at tidspunkt som passer bedre. Les mer under utsettelse og gradering.

Dersom far ikke har vett til fedrekvote ved mors permisjonsstart, men opptjener slik rett i løpet av mors permisjon, kan foreldrene velge å overføre hele eller deler av stønadsperioden til far. Far kan altså opptjene rett til fedrekvote under mors permisjon men da er det foreldrene selv som velger om han skal benytte seg av denne. Dersom far skal ha hele eller deler av fedrekvoten må foreldrene melde fra til NAV om dette i god tid.

Ved uttak av fedrekvote i mors permisjostid, opphører mors foreldrepenger i denne perioden og stønadsperioden forlenges med tilsvarende så mange dager som far tar ut.

Det stilles ikke krav til hva mor gjør når far tar ut fedrekvote. Det stilles heller ikke krav til hva far gjør når mor tar ut mødrekvoten. Den andre av foreldrene kan arbeide, ta ut ferie eller ulønnet permisjon.

Dersom foreldrene ønsker å være hjemme samtidig må da den ene av foreldren f.els. ha ferie eller ulønnet permisjon mens den andre mottar foreldrepenger.

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss