Hvem har rett til foreldrepenger?

Hvem som har rett til foreldrepenger reguleres av folketrygdelovens §§ 14-5 og 14-6 hvor det framgår at foreldrepenger kan gis til mor og far ved fødsel, eller adopsjon av barn under 15 år.

Det er to vilkår som må være til stede for å få rett til foreldrepenger:

–       1 Du må ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i 6 av de 10 siste månedene før permisjonen starter. Det vil si at du må ha hatt  arbeidsinntekt eller mottatt en ytelse som sidestilles med arbeidsinntekt. Slik ytelse kan være sykepenger, dagpenger, etterlønn m.v. Tidligere hadde vi ytelsene tidsbegrenset uførestønad, atføringspenger og rehabiliteringspenger som ikke ble sidestilt med arbeidsinntekt i denne sammenheng. Disse er nå erstattet av ytelsen arbeidsavklaringspenger som gir rett til foreldrepenger på samme måte som arbeidsinntekt.

Ytelser som ikke sidestilles med arbeidsinntekt er først og fremst kommunale ytelser etter sosialtjenesteloven.

Det må ikke være 6 sammenhengende måneder og stillingsprosent er ikke avgjørende her. Mor mister ikke arbeidstakerstatus om hun står uten arbeid eller ytelse når permisjonen starter. Dette er imidlertid en særregel som kun gjelder for mor, jf folketrygdelovens § 14-7 (rundskriv til denne under overskrifen “slutter i arbeid før fødselen”).

OBS: Far bør ha et inntektstap å vise til når hans uttak av permisjon starter ettersom foreldrepengene skal kompensere for tapt innekt. Står far uten innekt når hans permisjon starter, kan dette få konsekvens for beregning og utbetaling av ytelsen.

Dersom du er usikker på om du har vært yrkesaktiv eller hatt tilsvarende inntekt i 6 av de 10 siste månedene før permisjonsstart, anbefaler vi at du også leser ”Når starter permisjonen?”

–       2 Det andre vilkåret er at den pensjonsgivende inntekten må tilsvare minst en halv G på årsbasis. Pr dags (mars 2015) dato tilsvarer det kr 44 185,-. Folketrygdens grunnbeløp reguleres hvert år i Mai måned.

Vilkårene gjelder for både mor og far. Dersom disse vilkårene er oppfylt har du/dere rett på foreldrepenger. Hva du får utbetalt kan du lese mer om under ”Hva får jeg utbetalt?”

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss