Når kun far har rett til foreldrepenger

Aktuelle bestemmelser i folketrygdloven § 14-14

Noen ganger har mor ikke rett til foreldrepenger og mottar da en fødsels engangsstønad. Når en mottar engangsstønad kan en 6 uker etter fødsel velge å begynne å studere eller arbeide.

Det er ikke noe som heter fedrekvote når mor ikke har rett til foreldrepenger. Men, far kan søke om ordinære foreldrepenger basert på egen opptjening dersom mor etter fødselen:

–          Arbeider

–          Studerer på heltid

–          Studerer kombindert med arbeid som utgjør heltid

–          Er så syk at hun er avhengig av hjelp til å ta seg av barnet

–          Er innlagt i helseinstitusjon

–          Deltar på heltid i introduksjonsprogram etter introduksjonslovens kapittel 2.

–          Deltar på heltid i kvalifiseringsprogram etter sosialtjenesteloven i arbeids og velferdsforvaltningen.

Far blir avkortet med 3 uker før fødsel og 6 uker etter fødsel da disse ukene kompenseres av fødsels engangsstøand og mor ikke kan arbeide de første 6 uker etter fødselen.  Det gjenstår da 40 eller 50 uker som far kan ta ut.

Fra  uke 7 etter fødselen begynner fars stønadsperiode å løpe. Dersom mor helt eller delvis går ut i aktivitet etter dette kan far ta ut den permisjonstiden som gjenstår fra mor går ut i aktivitet. Dersom far ønsker å utsette foreldrepengene til senere, må han først ha gjennomført 6 uker med fulle eller graderte foreldrepenger før resterende periode kan utsettes.

Eksempel:
Mor begyner å studere 12 uker etter fødsel.
Det har da løpt 5 uker av fars periode, men han kan ta ut 35 eller 45 uker foreldrepenger. Dersom det ikke passer for far å ta full permisjon på dette tidspunktet, kan han feks ta ut en dag pr uke i 6 uker før han utsetter resten til det passer bedre. Da har han kun benyttet 6 dager og har 33 uker og 4 dager igjen eller 43 uker og 4 dager.

Da disse reglene er litt kompliserte anbefaler vi at dere kontakter NAV dersom dere er i en slik situasjon for å kontrollere at dere har forstått hvordan reglene fungerer. Spørsmål kan selvsagt også rettes til oss.

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss