skjema

Foreldrepenger og fødsels engangsstønad er ikke ytelser som fordrer at en fyller ut mange skjema.Det er for de fleste kun et skjema som skal fylles ut, og dette må ALLE fylle ut!! I november 2010 kom det nye skjema på dette området som skal være mer brukervennlige og enklere å fylle ut. Sammen med nye skjema ble det også innført nye rutiner for fremsetting av krav.

I henhold til nye rutiner skal det i saker hvor begge foreldre skal ha foreldrepenger settes fram et krav fra hver av foreldrene. Dvs at mor setter fram krav i forkant av sin permisjon og far i forkant av sin.

Skjemaet skal sendes inn ca 4 uker før permisjonsstart. Når mor sender inn sin søknad, vil det i tillegg til mors vedtak også bli sendt ut et informasjonsbrev til far, hvor det orienteres om fars rettigheter og hvordan han skal gå frem for å søke om permisjon.

Skjema:

Søknad om foreldrepenger og engangsstønad

Vedlegg:
–           Terminbekreftelse (kopi av helsekort, ultralyd eller legen kan bekrefte termin på eget
ark). Søkes det om følsels engangsstønad må terminbekreftelsen vise at svangerskapet
har nådd 26 uker, da dette er et av vilkårene for å få stønaden utbetalt.
–           Lønnsslipp for den siste måneden, evt siste måned før sykmelding.
–           Inntekts og skatteopplysninger. Dette skjemaet skal arbeidsgiver fylle ut, men det skal
sendes sammen med søknaden.

Vikitg: Selv om din arbeidsgiver utbetaler lønn under permisjonen skal du fylle ut skjemaet. Dette da din arbeidsgiver vil be NAV om refusjon av foreldrepengene, og det er du som har rett til foreldrepenger som selv må sette fram kravet.

Dersom skjemaet sendes senere kan dette for den konsekvens at utbetalingen kan komme for sent. Dersom det går mer enn 3 mnd fra permisjonsstart til du sender/leverer skjemaet risikerer du å miste permisjonsdager.

Selvstendig næringsdrivende
Som selvstendig næringsdrivende må du dokumentere din egen inntekt. Det vil si at i tillegg til ovennevnte vedlegg må du også fylle ut et skjema vedrørende din inntekt på permisjonstidspunktet. Dette skjemaet kan du få ved å kontakte NAV, eller du vil få det tilsendt etter at NAV har mottatt din søknad om foreldrepenger.
Dette skjemaet ligger ikke på nav side nettsider.

Mødre som mottar dagpenger
Dersom du som mor er dagpengemottaker ved permisjonsstart, må du i tillegg til krav om foreldrepenger sende inn dokumentasjon på din inntekt for de siste 10 måneder før permisjonsstart. Dette på grunn av en særregel for beregningen av foreldrepengene som du kan lese mer om under Hva får jeg utbetalt?

Gradering og utsettelse
Dersom du/dere ønsker et gradert uttak av foreldrepenger, utsettelse av foreldrepenger eller fedrekvote på grunn av fulltidsarbeid, må den det gjelder også fylle ut en arbeidsavtale sammen med arbeidsgiver vedrørende dette. Avtalen trenger ikke ikke sendes sammen med kravet, dette kan en komme tilbake til underveis i permisjonstiden.

Men det er viktig at avtalen sendes NAV i forkant av perioden du skal arbeide eller før utsettelsesperioden starter.. Skal far utsette fedrekvoten til et tidspunkt etter at mor er ferdig med sin permisjon, er det veldig viktig at en slik avtale sendes NAV før mors stønadsperiode er ferdig. Med stønadsperiode menes permisjonen som er innvilget av NAV, og ikke eventuell ulønnet permisjon i etterkant som innvilges av arbeidsgiver. Kommer avtale om utsettelse av fedrekvote etter at mors periode er over, kan far risikere å miste stønadsdager.

Utsette permisjon med ferie og fedrekvote
Vi gjør oppmerksom på at det kun er lovfestet ferie som gir rett til utsettelse av permisjon, dvs 4 uker og 1 dag pr kalenderår. Det vil si at dersom permisjonen løper over i et nytt kalenderår kan en forskyve permisjonen med lovbestemt ferie også i det nye året.

Dersom tidspunkt for ferie blir oppgitt på søknadsskjema og samsvarer med tidspunktet arbeidsgiver oppgir på inntekts og skatteopplysningsskjemaet, trenger vil ferien bli tatt hensyn til ved behandlingen av saken og du trenger ikke søke særskilt om slik utsettelse. Oppgir du eller arbeidsgiver ikke tidspunkt for ferie i permisjonstiden, må du når tidspunktet er fastsatt søke om utsettelse pga ferie på det overstående skjemaet for utsettelse.

Dersom far ønsker å dele opp fedrekvoten og han oppgir datoer for alle periodene på søknadsskjemaet i forkant av første uttak, vil søknaden anses som en søknad for hele fedrekvoten. Far trenger da ikke å sende flere søknadsskjema. Føres det ikke tidspunkt for hele fedrekvoten eller dersom et eller flere tidspunkt skal endres, må disse tidspunktene fremsettes på nytt søknadsskjema.

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss