Utsettelse og Gradering

Utsettelse og gradering av foreldrepenger reguleres av folketrygdlovens § 14-11 og § 14-16.

Utsettelse:

Utsettelse av foreldrepenger betryr at den gjenværende delen av permisjonen utsettes i sin helhet til et senere tidspunkt.

Foreldrepengene kan utsettes eller graderes intil barnet fyller tre år. Det er viktig at all permisjon er tatt ut når barnet fyller tre år, ellers vil den resterende permisjonen falle bort. Det samme gjelder dersom det kommer et nytt barn før det barnet en er i permison for fyller tre år. Dersom det kommer et nytt barn som utløser rett til nye foreldrepenger, vil gjenværende foreldrepenger for det første barnet falle bort.

Foreldrepengene kan utsettes når den som mottar foreldrepenger:

  • Er i inntektsgivende arbeid
  • Avvikler lovbestemt ferie. Det er kun 4 uker og 1 dag som regnes som lovbestemt ferie iht ferieloven, og som gir rett til utsettelse av foreldrepenger. Du kan utsette med 4 uker og 1 dag ferie pr kalenderår. De fleste har imidlertid 5 uker ferie, og de siste dagene kan da f.eks legges til på slutten av perioden etter at foreldrepengeperioden er over.
  • Er for syk til å ta seg av barnet, og er helt avhengig av hjelp fra noen andre til å gjøre dette. Dette forholdet må dokumenteres med legeerklæring, og reglene er ganske strenger når det gjelder alvorlighetsgraden av sykdommen.
  • Dersom barnet er innlagt i helseinstitusjon.

For å få utsatt foreldrepengene må det inngås avtale om dette før utsettelsestidspunktet starter. Dersom du er arbeidstaker, skal det inngås en avtale med arbeidsgiver om utsettelse. Denne avtalen sendes til NAV fire uker før tidspunktet for utsettelse. Dersom du er selvstendig næringsdrivende skal du inngå en avtale med NAV som også skal sendes inn fire uker før tidspunktet for utsettelse.

Du kan gjøre endringer på disse avtalene, og du kan utsette i flere perioder. Det viktige å huske på er at avtalen først må inngås med arbeisgiver, og at NAV må ha avtalen i hende i god tid før utsettelsen for å unngå feilutbetalinger.

Gradering:

Gradering av foreldrepenger betry at den som mottar mottar foreldrepenger forlenger stønadsperioden ved å arbeide redusert. Permisjonen vil da forlenges med tilsvarende periode en arbeider. Arbeider du f.eks. 50% i 4 uker, forlenges permisjonen med 2 uker. En slik forlengelse forutsetter at selvsagt at noen som ikke mottar foreldrepenger for barnet, passer barnet mens stønadsmottaker arbeider.

Gradering av foreldrepenger kan også bety at mor og far deler foreldrepengene ved at begge arbeider redusert. Et eksempel  på dette er at mor og far begge arbeider 50% og mottar 50% foreldrepenger. Da vil ikke stønadsperioden forlenges ettersom foreldrenes uttak til sammen utgjør 100% foreldrepenger.

Dersom kun far har opparbeidet rett til foreldrepenger, og mor etter fødselen begynner å arbeide deltid, kan far ta ut graderte foreldrepenger. Da mottar far foreldrepenger som tilsvarerer den stillingsprosenten mor arbeider. Dersom mor arbeider 75% eller mer, kan far ta ut fulle (100%) foreldrepenger. Vi viser her til folketrygdlovens §14-13.

Den delen av støandsperioden som er forbeholdt mor kan ikke graderes. Det vil si 3 uker før termin, og 6 uker etter fødsel – til sammen 9 uker. Resterende permisjon kan graderes etter eget ønske.

For å få graderte foreldrepengene må det inngås avtale om dette før tidspunktet for gradering starter. For arbeidstakere, skal det inngås en avtale med arbeidsgiver om utsettelse. Denne avtalen sendes til NAV fire uker før tidspunktet for gradering starter. Dersom du er selvstendig næringsdrivende skal du inngå en avtale med NAV som også skal sendes inn fire uker før tidspunktet for gradering starter.

Du kan gjøre endringer på disse avtalene, og du kan gradere med forskjellig prosentandel i flere perioder. Det viktige å huske på er at avtalen først må inngås med arbeisgiver, og at NAV må ha avtalen i hende i god tid før utsettelsen for å unngå feilutbetalinger.

Søknadskjema for utsettelse og gradert uttak av foreldrepenger finner du her. 

 

Hva er foreldrepenger?

Hvem har rett til foreldrepenger?

Når starter permisjonen?

Hva får jeg utbetalt?

Dekningsgrad

Fedrekvote og Mødrekvote

Deling av foreldrepenger

Utsettelse og Gradering

Flerbarnsfødsler

Når kun far har rett til foreldrepenger

Søknadsfrister

Skjema

Hva skal arbeidsgiver gjøre?

 

facebook 3 twitter 3

Følg oss                    Følg oss