Svangerskapspenger

Hva er svangerskapspenger?

Mange forveksler svangerskapspenger med foreldrepenger. Svangerskapspenger er imidlertid en ytelse som kan gis til friske gravide, som ikke kan være i arbeid fordi arbeidet innebærer en risiko for fosteret. Reglene finner du folketrygdlovens § 14-4.

I noen yrker er det lovpålagt at en slutter å arbeidet når svangerskapet har nådd en viss lengde. Det gjelder for eksempel flyvertinner som ikke skal fly aktivt etter tolvte svangerskapsuke. Et annet eksempel er offshorearbeidere som ikke skal arbeide på platform under svangerskapet. Videre er det et krav om at arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge for annet arbeid. I slike tilfeller får du lønnskompensasjon fordi det er lovpålagt at du ikke kan være i arbeid som følge av svangerskapet, og dette kalles svangerskapspenger.

Selvstendig nærigsdrivende har på lik linje med arbeidstakere rett på svangerskapspenger dersom de har et arbeid som medfører risiko for fosteret. Dersom det aktuelle yrket ikke har lovpålagte bestemmelser vedrørende dette, vil NAV vurdere hvorvidt det skal gis svangerskapspenger i hvert tilfelle.

Svangerskapspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Det forutsettes at fraværet fra arbeidet medfører tap av pensjonsgivende inntekt. Du mottar svangerskapspenger fra det tidspunkt du ikke lenger kan være i arbeid, og frem til tidspunkt for permisjonsstart.

NAV dekker feriepenger av svangerskapspenger med 10,2% av de første 64 stønadsdagene. Arbeidsgiver som forskutterer lønn kan velge å utbetale feriepenger utover dette. Det kan være lurt å undersøke med din arbeidsgiver hvilke rutiner de har på utbetaling av feriepenger i en slik situasjon.

Hvordan søker du?

Først skal lege eller jordmor vurdere hvorvidt du må slutte i ditt arbeid på grunn av risiko for fosteret.

Dersom du er arbeidstaker skal du benytte et skjema fra arbeidstilsynet. Skjemaet består av en del som du skal fylle ut selv, og en del som arbeidsgiver skal fylle ut. Deretter sendes skjemaet til NAV sammen med en forside som du finner på NAV sine hjemmesider.

Dersom arbeidsgier forskutterer lønn under perioden, må det også sendes et skjema som heter  inntekts og skatteopplysninger, slik at arbeidsgiver får refundert pengene fra NAV.

Dersom du er selvstendig næringsdrivende skal du fylle ut et skjema sammen med jordmor eller lege. Dette skjemaet sendes deretter til NAV Som selvstendig nærigsdrivende er du selv ansvarlig for å vurdere hvorvidt ditt arbeid kan tilrettelegges slik at den risikofylte situasjonen opphører.

Les også under Skjema.